Tytuł projektu: Zdobywamy nową wiedzę i kompetencje w Europie

Numer projektu: 2020-1-PMU-3183

Beneficjent projektu: Szkoła Podstawowa w Milejczycach

Organ prowadzący: Gmina Milejczyce

Całkowity budżet projektu: 137 366,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.06 – 30.11.2021 (6 m-cy)

Szkoła Partnerska: Vilnius Minties Gymnasium, Wilno, Litwa

Realizacja projektu finansowana jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektów “Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Główne cele projektu:

  • Wzmocnienie wśród uczniów kompetencji w zakresie wielojęzyczności, umiejętności cyfrowych, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, a także świadomości i ekspresji kulturalnej
  • Rozpoczęcie realizacji projektów mobilności uczniów, nauka metody ich prowadzenia oraz zarządzania
  • Stworzenie szansy dla uczniów na zetknięcie się z wcześniej nieznaną nauką w nowym środowisku, przełamanie własnych barier, rozwój kompetencji uczenia się i przyswajania wiedzy, pracy w grupie, angażowania się w zadania. „